suomeksisuomeksiin Englishin English
Scania Finland Oy:s dataskyddsmeddelande om behandling av arbetssökandes personuppgifter
Uppdaterad 7.11.2022

I detta dataskyddsmeddelande förklarar vi hur vi på Scania Finland Oy (”Scania”) samlar in och behandlar arbetssökandes personuppgifter

  1. Registeransvarig och kontaktuppgifter i dataskyddsärenden
   Registeransvarig
   Scania Suomi Oy
   Statarvägen 1
   00390 Helsingfors
   Tfn. +358 50 4149449
   E-post: jukka.tiusanen@scania.fi

   Dataskyddsombud
   Jukka Tiusanen
   jukka.tiusanen@scania.fi
   +358 10 555 010

  2. För vilka användningsändamål och på vilken grund behandlar vi dina personuppgifter?
   Ändamålet för behandlingen av arbetssökandes personuppgifter är att rekrytera personal till Scania:
   • Mottagning, behandling och förvaring av jobbansökningar
   • Ingående av anställningsavtal mellan den arbetssökande och Scania
   • Förvaring av arbetsansökningar för eventuella rekryteringar i framtiden.
   Därutöver används uppgifterna för statistiska och rapporteringsändamål, särskilt för att utveckla rekryteringen. Behandlingen av de uppgifter som du uppgett som arbetssökande är baserade på Scanias legitima intresse och gäller den jobbansökan du skickat in, rekryteringsprocessen, samt den person- och lämplighetstestning som utförs med ditt samtycke eller de uppgifter som samlas in från de referenser du uppgett. Därutöver behandlas personuppgifter för att genomföra de åtgärder som föregår ingåendet av ett anställningsavtal mellan den valda arbetssökande och Scania.

   Registrets tekniska plattform är LAURA™-tjänsten, vars leverantör LAURA Rekrytointi Ab svarar för registrets tekniska genomförande och därmed fungerar som registerförare för personuppgifter.

   LAURA Rekrytointi Ab är en finländsk tjänst med säte i Finland.

  3. Vad för slags personuppgifter behandlar vi och varifrån samlar vi in uppgifterna?
   Vi behandlar följande personuppgifter om arbetssökande:
   • Grundläggande och identifieringsuppgifter: för- och efternamn
   • Kontaktuppgifter: adress, telefonnummer, e-postadress
   • De uppgifter som används för att utvärdera valbarhet och lämplighet: uppgifter förknippade med arbetsansökan och CV:t, såsom arbetserfarenhet (arbetsgivare, befattning, arbetsbeskrivning), utbildning och kvalifikation, språkkunskaper, specialkompetens, arbetsprover och annan kompetens, arbetsintyg
   • Uppgifter om de omständigheter och den specialkompetens som är nödvändiga för den ansökta befattningen (t.ex. körkort)
   • Utvärderingar och kontroller av den arbetssökandes lämplighet och tillförlitlighet, såsom personlighets- och lämplighetsutvärderingar
   • De uppgifter som uppstår under rekryteringsprocessen, såsom kommunikation, intervjuer, de klassificeringar och anteckningar som arbetsgivaren gjort
   • Uppgifter om referenser
   • De uppgifter som är allmänt tillgängliga med den arbetssökandes samtycke, t.ex. LinkedIn eller andra tjänster i sociala medier
   • Eventuella ytterligare uppgifter som tillhandahållits av den arbetssökande, såsom foto.
   I LAURA Rekrytointi Ab:s tjänst kan du beställa aviseringar om lediga jobb som möter de sökkriterier du valt genom att ange din e-postadress i ”Sökvakt”-funktionen.

   Därutöver kan du även vidarebefordra meddelanden om lediga jobb via systemet genom att lägga till mottagarens e-postadress i ”Berätta för kompis”-funktionen. De personuppgifter som förvaras i registret samlas i första hand in av dig som arbetssökande, eller med ditt samtycke av referenser eller baserat på testning. Därutöver inkluderar uppgifterna den data som förvaras under rekryteringsförfarandet. Andra informationskällor kan användas inom de gränser som fastställs i lagen.

  4. Till vilka parter vidarebefordrar eller överför vi uppgifter? Överför vi uppgifter utanför EU- eller EES-området?
   I princip vidarebefordrar vi inte dina personuppgifter utanför Scaniakoncernen, och vi överför inte dina personuppgifter utanför EU- eller EES-området.

   Vi använder utomstående tjänsteleverantörer, såsom LAURA Rekrytointi Ab, för att genomföra personlighets- och lämplighetsutvärderingar och rekryteringsprocessen. Vi ingår ett avtal om behandling av personuppgifter med alla våra tjänsteleverantörer och förutsätter att våra samarbetspartner behandlar personuppgifter endast i den mån det är nödvändigt för att producera tjänsten i fråga.

  5. Hur skyddar vi uppgifterna och hur länge förvarar vi dem?
   Uppgifterna förvaras i datasystem som använder både tekniska och programmässiga medel för att garantera uppgifternas säkerhet och kontrollera hur uppgifterna används. Datakommunikationen mellan LAURA Rekrytointi Ab:s tjänst och användarens webbläsare är skyddad av stark kryptering. Endast de personer som deltar i rekryteringen behandlar arbetssökandenas uppgifter i den omfattning det krävs för att utföra deras arbetsuppgifter. Vi garanterar iakttagandet av datasäkerheten med avtal om behandling av uppgifter som ingås med våra underleverantörer som behandlar personuppgifter.

   Personuppgifterna förvaras så länge det är nödvändigt för att uppfylla Scanias rättigheter och skyldigheter och för att bemöta eventuella krav. I regel förvaras uppgifterna i tjänsten i 365 dagar från det datum då ansökan skickats in eller redigerats. Alla nödvändiga uppgifterna överförs till databasen för anställdas personuppgifter då Scania och den arbetssökande ingår ett anställningsavtal.

   Med ditt samtycke kan dina personuppgifter även förvaras längre, t.ex. med tanke på framtida rekryteringar.

   Personuppgifterna kan även förvaras under en längre tid, om det är nödvändigt för att Scania kan fullgöra den skyldighet som fastställts i lagen.

  6. Automatiskt beslutsfattande
   Personuppgifter används inte för sådant automatiskt beslutsfattande som skulle ha rättsliga eller motsvarande konsekvenser för den arbetssökande.

  7. Dina rättigheter som registrerad avseende behandling av uppgifter
   Då du har registrerat dig i tjänsten kan du utöva den registrerades rättigheter genom LAURA Rekrytointi Ab:s gränssnitt vad gäller dina uppgifter som finns i tjänsten. Om det inte är möjligt att kontrollera, rätta eller radera uppgifterna via gränssnittet, ska begäran skickas till den adress som anges i punkt 1. Som registrerad har du följande rättigheter:
  • Rätten att kontrollera och rätten att kräva rättelse av uppgifter och radering av uppgifter
   • Du har rätt att kontrollera de uppgifter om dig som har förvarats i personregistret och rätt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter och radering av uppgifterna.
  • Rätten att återkalla samtycke
   • Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling av uppgifter som utförts före återkallelsen.
  • Rätten att framställa invändningar och rätten att begränsa behandlingen
   • Du har rätt att göra invändningar mot eller begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller överförs
  • Rätten att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten
   • Du har rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten, särskilt i det EU-medlemsland där du är varaktigt bosatt eller fast anställd eller där den påstådda förseelsen ägde rum, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot EU:s dataskyddsförordning.
  8. Kakor
   Vi använder kakor för att tillhandahålla tjänsten och analysera hur tjänsten används. Du kan neka till användning av kakor genom att redigera dina inställningar i webbläsaren. Att neka till kakor kan dock leda till att tjänsten inte fungerar.